Уважаеми колеги,

На 08.05.20 г. ще се проведе

КОЛОКВИУМ за защита на психотерапевтична правоспособност

с възможност за придобиване на сертификат от WIAPP.

Желаещите да се явят следва да направят своята заявка предварително.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявка за участие (свободен текст, изпратена на e-mail – sekretardppb@gmail.com), приложение на документи (сканирана квалификационна книжка или издадена справка от ДППБ) със завършени всички модули, включени в редовното обучение на ДППБ и автобиография в срок до 01.03.20 г.
  2. Изпратени в срок до 10.04.20 г. пет описани случая на e-mail: sekretardppb@gmail.com.

СЪДЪРЖАТЕЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЧАИТЕ:

Следва да бъдат описани по 5-те стъпки на терапевтичния процес и да съдържат следните значими моменти, от които да личи терапевтичната интеракция с клиента и какво съдържателно клиентът е получил за себе си в хода на терапевтичния процес:

  1. Ясно оформена заявка от клиента
  2. Начините, по които терапевтът разгръща АС (актуалната ситуация) и АК
  3. Начинът и формата на поднасяне на първата хипотеза за психологичната проблематика на клиента: функция на симптома, позитивно претълкуване, онагледяване на динамиката симптом – психологична проблематика с друг инструмент на ППТ
  4. Описание на терапевтичното поведение на психотерапевта за плавно преминаване през етапите на процеса; извличане и връщане на съществената индивидуал-психологична информация към клиента
  5. Формулиране и работа по терапевтичната задача. Теми, през които се е преминало за преработка на психологичната проблематика
  6. Разбиране на психодинамиката и начини за вербализиране на ВК, ОК, КК със значимата информация, поднесена от клиента
  7. Описание на използваните инструменти на ППТ – приказки, притчи, езикови картини, транскултурален подход, позитум, принципа на надеждата, балансов модел и др. Изясняване на целта на използване. Постигнати резултати

Описанието на случаите в протоколите следва да е илюстрация на умението на терапевта да следва клиента; да онагледява (връща) психологичната информация към него и да я преработва с ясното диференциране на това, което е било свършено в рамките на първичното психотерапевтично интервю и в ход на терапия.

Всеки случай е нужно да бъде представен в рамките на 5 стр.; Times New Roman, 12.

След разглеждане на подадените документи и описаните случаи, допуснатите до колоквиум ще получат потвърждение по email до 30.04.2020 г.

Всеки един от колегите своевременно ще получи обратна връзка по случаите от комисията и ще бъде уведомен за начина на провеждане на колоквиума.