Програма за кризисна интервенция и психологическо консултиране, Варна 2020

//Програма за кризисна интервенция и психологическо консултиране, Варна 2020

Програма за кризисна интервенция и психологическо консултиране, Варна 2020

програма за кризисна интервенция

Програма за кризисна интервенция и психологическо консултиране при лица в зряла възраст (18 +г.) в условията на пандемия

/Програмата се осъществява на територията на Община-Варна/

„Програма за кризисна интервенция и психологическо консултиране при лица в зряла възраст (18 +г.) в условията на пандемия“ е предложена в условията на световната пандемия на заболели от Covid-19 и при въведеното в страната извънредно положение. Създалата се здравна, социална и икономическа несигурност и нестабилност, неопределено дългия престой в дома, както и работата в рискови за здравето ситуации се преживяват от редица хора стресогенно и/или дори психотравмено. Те реагират най-малкото с униние, страх за бъдещето, повишена тревожност и недоволство. Редица от тях са на прага на нервен срив главно поради факта, че са блокирани личните им възможности за разгръщане на присъщите им социални роли.

По литературни данни (у нас и по цял свят) запазване на психичното здраве и стимулиране на личните ресурси е възможно само при своевременна и по възможност системна работа с професионалисти в областта на психологията и психотерапията.

ДППБ внася чрез Програмата практиката и дългогодишния опит на високо развитите страни за провеждане на кризисна интервция и ресурсноориентирано психотерапевтично консултиране. В създалите се обстоятелства Програмата е естествено продължение на реализираните от ДППБ с финансовата подкрепа на Община Варна, дирекция „Превенции“ до сега (2000 г. – 2019 г.) подобни психотерапевтични програми.
Услугите към програмата са финансирани от Община-Варна, дирекция «Превенции» и са безплатни за участниците от целевите групи.

Оценка на нуждите за реализиране на програмата

Появата на пандемия постави хората по необходимост в социална изолация. Те живеят не само със страха от болестта, но и с тревога за бъдещото социално функциониране. Икономиката на град Варна, както и на цялата страна е в срив. Това доведе до повишаване броя на безработните, имащи социално значими професии – представители на туристическия бранш, лица със свободни професии и др. Работещите са поставени ежедневно в стресогенната обстановка на несигурност за собственото здраве и това на членовете на семейството им. Създалата се здравна, социална и икономическа нестабилност се преживява от редица хора стресогенно или психотравмено. Те реагират най-малкото с униние, страх за бъдещето, повишена тревожност и недоволство. Редица от тях са на прага на нервен срив главно поради факта, че са блокирани личните им възможности за разгръщане на присъщите им социални роли. Когато това се съчетае с психотравмено събитие, то при 86% от тях (съгласно литературни данни) в рамките на 24 часа след събитието се появяват физически, когнитивни и емоционални симптоми. При 22% появилият се психически и социален дисбаланс продължава от 6 месеца до 1 година. 4% развиват психични, соматични заболявания или зависимости.

Психологична помощ в криза под формата на кризисна интервенция или психотерапевтично консултиране е шанс за своевременно редуциране на психичния доскомфорт и за предотвратяване на появата на ранна или по-късна психическа или психосоматична заболеваемост.

Целеви групи

Основна целева група – лица в зряла възраст (18+ г.), които в условията на извънредното положение в страната и след него се чувстват психически дестабилизирани, преживяват себе си като лишени от бъдещо пълноценно съществуване и са в риск от емоционален, социален или поведенчески срив.
1) Безработни или останали временно без работа;
2) Самотни хора;
3) Лица и семейства , претърпели загуба на близък поради пандемията;
4) Психически нестабилни личности поради стресогенно преживяване на ситуацията.

Цели на програмата

  • Запълване на обективно възникналия вакуум от психологична подкрепа и кризисна интервенция на пълнолетни лица в условията на пандемия.
  • Справяне с последиците от рисковото поведение – съхраняване или възстановяване на психичното здраве след преживяна психотравма.
  • Психологическа подкрепа за преодоляване на трудности в ежедневието – справяне с емоционални и емоционално-вегетативни дезадаптивни състояния; превенция на стреса от неясното бъдеще.

Основни задачи

  • Осигуряване на професионална психологична и психотерапевтична услуга за кризисна интервенция и психологична подкрепа и обезпечаване на лесен достъп до нея за лицата от целевата група при спазване на етични принципи за работа. В условията на извънредното положение специалистите работят чрез онлайн-платформите.
  • Обезпечаване на съгласуваност с местните политики в областта на здравеопазването, образованието и охраната на закона и обществения ред, чрез интегриране на Програмата в съществуващата мрежа от институции, програми и социални услуги.
  • Въвеждане на системно финкциониране на вътрешна система за проследяване на ефективността на психотерапевтичната подкрепа и устойчивостта на постигнатата промяна.

Период на изпълнение

Март – ноември 2020г.

Място на провеждане

В условията на извънредното положение – работа чрез онлайн платформи
Психотерапевтична практика „Позитум”, Варна, ул. Драгоман № 5; офис на ДППБ, Варна, ул. „Полк. Свещаров” 5

Екип на програмата

Проф. Иванка Бончева
Клиничен психолог-психотерапевт, ръководител на Програмата, супервизор на екипа.
phone: +359 887 722 581
e-mail: ibontcheva@yahoo.com

Тодор Тодоров
Психолог-психотерапевт
phone: +359 889 030 332
e-mail: positum@abv.bg

Гергана Иванова
Психолог-психотерапевт
phone: +359 899 707 394
e-mail: ivanova_azimuth@abv.bg

Галина Минчева
Психолог-психотерапевт
phone: +359 889 203 142
gal_grozeva@abv.bg

2020-04-23T17:12:48+00:0023 април, 2020|Актуално|