РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТИЛНИЦА 2020 г.2020-02-13T22:28:47+00:00

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТИЛНИЦА „КРИЗИТЕ В СЕМЕЙСТВОТО“
26-27 септември 2020 г., гр. Трявна, хотел Калина Палас

Лични данни:


Име:

Фамилия:

Адрес:

Тел.:

Ел. адрес:

Обучаващ се към ДППБ/Завършил обучението си към ДППБ
За обучаващи се:
В модул:

С треньор:


Желая да ми бъде издадена фактура (изберете):
дане

Желаещите да получат фактура, следва да заплатят сумата за участие по банков път не по-късно от 20 август 2020 г.
Банковата сметка на ДППБ е в банка ДСК ЕАД.
IBAN: BG05STSA93000004162270
BIC: STSABGSF

Данни за фактура (ако е необходима)

Фирма/физическо лице:

ЕИК/ЕГН:

Регистрация по ДДС:

Адрес:

МОЛ:


Такса за участие: 80 лв.

Избирам да заплатя (изберете):
на мястопо банков път

Дата на платежно нареждане/наредител:


Желая да бъда уведомяван за бъдещи събития на ДППБ (изберете):
дане

Лице за контакт:
Галина Петрова /административен секретар ДППБ/
e-mail: sekretardppb@gmail.com