ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

  ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТИЛНИЦА
  „Реката на живота“, 01-02 октомври 2022 г., гр. Велико Търново, хотел „Меридиан Болярски“

  Лични данни:


  Име:

  Фамилия:

  Адрес:

  Тел.:

  Ел. адрес:

  Обучаващ се към ДППБ/Завършил обучението си към ДППБ
  За обучаващи се:
  В модул:

  С треньор:


  Желая да ми бъде издадена фактура (изберете):
  дане

  Желаещите да получат фактура, следва да заплатят сумата за участие по банков път не по-късно от 20 септември 2022 г.
  Банковата сметка на ДППБ е в банка ДСК ЕАД.
  IBAN: BG05STSA93000004162270
  BIC: STSABGSF

  Данни за фактура (ако е необходима)

  Фирма/физическо лице:

  ЕИК/ЕГН:

  Регистрация по ДДС:

  Адрес:

  МОЛ:


  Такса за участие: 100 лв.

  Избирам да заплатя (изберете):
  на мястопо банков път

  Дата на платежно нареждане/наредител:


  Желая да бъда уведомяван за бъдещи събития на ДППБ (изберете):
  дане

  * Давам съгласие данните, попълнени в регистрационната форма да бъдат използвани за целите на работилницата. Уведомен съм, че Дружество по позитивна психотерапия в България (ДППБ) е администратор на лични данни.

  Лице за контакт:
  Галина Петрова /административен секретар ДППБ/
  e-mail: sekretardppb@gmail.com