Регистрация Национална конференция 20212021-05-07T10:22:10+00:00

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДППБ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„Себесъхранение и развитие на психотерапевта в съвременните условия“, 25-26 септември 2021 г., гр. Бургас, хотел „България“

Лични данни:


Име:

Фамилия:

Адрес:

Тел.:

Ел. адрес:

Обучаващ се към ДППБ/Завършил обучението си към ДППБ
За обучаващи се:
В модул:

С треньор:


Желая да ми бъде издадена фактура (изберете):
дане

Желаещите да получат фактура, следва да заплатят сумата за участие по банков път не по-късно от 15 септември 2021 г.
Банковата сметка на ДППБ е в банка ДСК ЕАД.
IBAN: BG05STSA93000004162270
BIC: STSABGSF

Данни за фактура (ако е необходима)

Фирма/физическо лице:

ЕИК/ЕГН:

Регистрация по ДДС:

Адрес:

МОЛ:


Такса за участие: 100 лв. за членове на ДППБ и 120 лв. за участници, нечленуващи в организацията.

Избирам да заплатя (изберете):
на мястопо банков път

Дата на платежно нареждане/наредител:


Желая да бъда уведомяван за бъдещи събития на ДППБ (изберете):
дане

* Давам съгласие данните, попълнени в регистрационната форма да бъдат използвани за целите на конференцията. Уведомен съм, че Дружество по позитивна психотерапия в България (ДППБ) е администратор на лични данни.

Лице за контакт:
Галина Петрова /административен секретар ДППБ/
e-mail: sekretardppb@gmail.com