Управителният съвет на Дружеството по позитивна психотерапия в България – Варна, на основание чл. 26, ал. 1 и 2 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 и 2 от устава на дружеството свиква

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

на 12.12.2017 г. в 17 ч. във Варна, ул. Драгоман № 5, ет. 2, офис 6 (Психотерапевтична практика „Позитум“),

при следния дневен ред:

  1. приемане на дневния ред на събранието;
  2. избор и представяне на председателя на дружеството;
  3. доклад за дейността на ДППБ през 2017 г.;
  4. предложения за обсъждане на други актуални за дружеството въпроси.

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на общото събрание.

(Съобщението е публикувано в Държавен вестник бр. 81 от 10 октомври 2017, стр.63)