РАБОТИЛНИЦА „ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО“ 21-22 АПРИЛ 2018 г., гр. София

  Лични данни:


  Име:

  Фамилия:

  Адрес:

  Тел.:

  Ел. адрес:

  Обучаващ се към ДППБ/Завършил обучението си към ДППБ
  За обучаващи се:
  В модул:

  С треньор:

  За завършили обучението си към ДППБ:
  Месторабота:


  Желая да ми бъде издадена фактура (изберете):
  дане

  Данни за фактура (ако е необходима)
  Фирма/физическо лице:

  ЕИК/ЕГН:

  Регистрация по ДДС:

  Адрес:

  МОЛ:


  Такса за участие: 80лв.

  Избирам да заплатя (изберете):
  на мястос банков превод

  Дата на платежно нареждане/наредител:


  Желая да бъда уведомяван за бъдещи събития на ДППБ (изберете):
  дане

  Лице за контакт:
  Галина Петрова /административен секретар ДППБ/
  GSM: 0878 321 033
  e-mail: sekretardppb@gmail.com