Треньори

МАЙСТОР – ТРЕНЬОРИ

Проф. д. пс. Иванка Бончева
гр. Варна

phone: +359 887 722 581
e-mail: ibontcheva@yahoo.com

виж повече

Висше образование по философия и психология в СУ “Кл. Охридски”.
Професор, Доктор по мед. психология в Катедрата по психиатрия и мед. психология на МУ – Варна, специалист по клинична психология и педагогическа рехабилитация, позитивен психотерапевт от 1993 г., треньор по позитивна психотерапия от 1995 г., правоспособен психотерапевт на европейско ниво от 2005 г.

виж по-малко

Снежана Илиева  
гр. Варна

phone: +359 899 680 851
e-mail: snezitoilieva@abv.bg

виж повече

Висше образование специалност „Педагогика” в СУ “Климент Охридски”. Позитивен психотерапевт и треньор на базово и майсторско ниво по Позитивна психотерапия с европейски сертификат от 1993 г. в модулите:

  • Базисен курс;
  • Самопознание;
  • Психодинамика;
  • Фамилна терапия и консултиране;
  • Кризи и кризисна интервенция;
  • Групова психотерапия.

виж по-малко

Боряна Велиславова Чалъкова
гр. Варна

phone: +359 887 498 047
e-mail: chalakova@gmail.com

виж повече

Магистър по психология, СУ „Св. Климент Охридски“ и клиничен психолог. Специализация в психосоматични клиники Целенус, Германия. Позитивен психотерапевт и треньор в майсторско ниво по позитивна психотерапия, психодрама терапевт и треньор. Европейски сертификат по психотерапия от 2005 г.
Психотерапевт в частна практика, в Център за психологическа подкрепа и към Фондация “SOS – семейства в риск”.

виж по-малко

Снежанка Димитрова  
гр. Варна

phone: +359 887 311 948
e-mail: snejidim@gmail.com

виж повече

Магистър по психология, специалист по клинична психология; позитивен психотерапевт и майстор треньор по позитивна психотерапия. Психологично консултиране, психодиагностика, психотерапия с деца, юноши и семейства. Психотерапия с възрастни.

виж по-малко

Константин Воденичаров
гр. Варна

phone: +359 886 542 745
e-mail: k.vodenicharov@abv.bg

виж повече

Позитивен психотерапевт и Психодрама-терапевт от 2004 г. Треньор по Позитивна психотерапия.
Индивидуална и групова терапия с деца, възрастни и уязвими семейства към Дирекция „Превенции” на Община Варна и в „Психотерапевтична практика – POSITUM”.
Консултативна и психотерапевтична работа със студенти и кандидат-студенти в риск към „Студентска служба за психологично консултиране и психотерапия”.

виж по-малко

Гергана Петрова Момова 
гр. Варна

phone: +359 889 846 993
gerganamomova@hotmail.com

виж повече

Клиничен психолог – психотерапевт, главен асистент в МУ – Варна. Сертифицирана като майстор-треньор (2004 г.) по позитивната психотерапия и психотерапевт с европейски сертификат (2005 г.).
Работи като фасилитатор в Програма “Решаване на проблеми за по-добро здраве” към Фондация “Драйфус” – САЩ. Специалист по проблемите на зависимостите и на ХИВ/СПИН.
Специализирала клинична психология и психотерапия в Кромержиж (Чехословакия, Басел и Листал) Швейцария.
Работи с деца и възрастни в стационарни и амбулаторни условия.

виж по-малко

Милена Иванова Манова 
гр. София

phone: +359 899 175 517
e-mail: positumbg@gmail.com

виж повече

Психолог – психотерапевт. Майстор-треньор и супервизор по позитивна психодинамична и детска психотерапия. Управител на Институт по Позитивна психотерапия. Преподавател в СУ “Св. Климент Охридски“ и НАТФИЗ по детска психология и психотерапия. Има дългогодишна практика с деца, родители, възрастни и партньорски двойки. Автор и лектор. Допълнителни терапевтични модалности: завършени обучения по Транзакционен анализ и ЕМДР.
Член на WAPP, ДПБ и ДППБ.

виж по-малко

Надежда Милева 
гр. София

phone: +359 898 592376
e-mail: milevanadejda@gmail.com

виж повече

Магистър по психология, арт терапевт, сертифициран позитивен психотерапевт, базисен треньор по позитивна психотерапия. Психолог и психотерапевт работещ с деца, юноши и възрастни.

виж по-малко

Валентина Христова
гр. Велико Търново

phone: +359 887 178 162
e-mail: devale@abv.bg

виж повече

Висше образование – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” – преподавател по бълг. и руски език; магистър по психология; специализации по позитивна психотерапия, аналитична и краткосрочна терапия, психодрама.
Правоспособен позитивен психотерапевт (2002) и треньор по позитивна психотерапия от 2004 г.
Специалист по клинична психология. Фамилен консултант – 2007 г.
Юнгиански психодрама терапевт от 2021 г. Теледрама практикуващ терапевт – 2022 г.

виж по-малко

Д. пс. Стефанка Томчева
гр. Шумен

phone: +359 885 888 700
e-mail: stefani_petkova@yahoo.com

виж повече

Магистър по психология, позитивен психотерапевт от 2008 г., треньор по позитивна психотерапия.
Сертифициран GCDF треньор и консултант – Center for Credentialing & Education, Inc. Психолог-консултант в системата на образованието от 1995 г.
Обучение на групи – професионално ориентиране, ключови компетенции, умения за пригодност за заетост, управление на програми за кариерно развитие и съдействие при избор на кариера,
Терапевтична практика с деца, юноши и възрастни.

виж по-малко

Донка Петрова
гр. Горна Оряховица

phone: +359 889 019 125
e-mail: dmpetrova@yahoo.com

виж повече

Магистър по психология, позитивен психотерапевт от 2002 г. и треньор по позитивна психотерапия от 2004 г.
Психологичен консултант при безработни; индивидуална и групова психотерапия при жени и деца, жертви на насилие, психотерапевт при деца и възрастни.

виж по-малко

БАЗОВИ ТРЕНЬОРИ

Евгения Йорданова – Христова
гр. София

phone: +359 887 359 020
evgeniya.yordanova@gmail.com

виж повече

Магистър към СУ „Св. Климент Охридски”. Сертифициран позитивен психотерапевт от 2008 г. и базисен треньор в метода. Работи психотерапевтично с деца, възрастни и семейства. Психолог и координатор на терапевтично звено към Фондация „За Нашите деца”. Специализации в сферата на психодрама и арт-терапия, клиничен опит в психопатология, работа с жертви на насилие и с деца от институции, осиновители и приемни родители.

виж по-малко

Диана Зафирова
гр. Пловдив

phone: +359 877 227 787
e-mail: d_zafirova@abv.bg

виж повече

Висше образование ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, специалност „Социална психология” – 2001 г.
Допълнителна професионална квалификация „Съдебна психология” 2005 г.
Продължаващо обучение към ДИУУ/СУ „Климент Охридски” от 2006 до 2012 г. „Актуални проблеми, подходи, техники в училищното консултиране”, София;
Курс „Оказване на психосоциална подкрепа при критично събитие” – БАН, ИИНЧ, департамент „Психология”, 2012 г. и др.
Сертифицирана за работа с MMPI-A, DDE-2, Conners-3, Weksler
Психолог в образованието от 2001 г.
Психолог и обществен възпитател към МКБППМН в р-н Южен, Пловдив от 2005 г. – опит при работа с деца с девиантно поведение.
Позитивен психотерапевт и базов треньор по Позитивна психотерапия от 2014 г.

виж по-малко

Татяна Канчева 
гр. Пловдив

phone: +359 884 477 067
e-mail: tatiana_awe@yahoo.com

виж повече

Психолог – психотерапевт по Позитивна Психотерапия.
Базов треньор по Позитивна Психотерапия.
Работа с възрастни, деца и юноши.
Фамилно консултиране.
Мотивация и себепознание.

виж по-малко

Тодор Тодоров  
гр. Варна

phone: +359 889 030 332
e-mail: positum@abv.bg

виж повече

Бакалавър по „Социална и приложна психология”, магистър по „Приложна психология”. Психотерапевт и базисен треньор към ДППБ, психодрама-терапевт към организация „Психотерапия 2000”.
От 2005 г. работи, като психолог – психотерапевт на свободна практика в психотерапевтична практика „Позитум“ – гр. Варна.

виж по-малко

Венка Петрова
гр. Благоевград

phone: +359 899 117 550
e-mail: veni19@abv.bg

виж повече

Доктор по възрастова и педагогическа психология, позитивен психотерапевт и треньор по позитивна психотерапия на базово ниво. Допълнителна професионална квалификация: „Индивидуално, семейно и групово консултиране”. Преминати обучения в областта на психотерапията на деца и юноши. Продължаващо обучение по юнгианска психотерапия.
Психотерапевт на частна практика в „Център за психотерапия и психологично консултиране” в Благоевград. Работи по проекти в социалната сфера и като базов наставник в студентска практика към ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград.

виж по-малко