Актуален статус на ДППБ

ДППБ е регистрирано като организация с нестопанска дейност в полза на частни лица на 18.11.1993 г. (вж. Удостоверение)

От 1994 г. Дружеството е пълноправен член на новосформиралата се световна формация – WAPP, а чрез нея и на EAP (европейска) и WCP (световна) организации. (вж. Представителство)

ДППБ е една от най-големите извън Германия организации, разпространяващи системни психотерапевтични познания и практика (вж. Награда). Дейността й се контролира организационно и супервизира от обучителите от Висбаденската Академия по психотерапия (WIAP).

От средата на 2013 г. ДППБ се управлява от Управителен съвет в състав:

Председател:
Снежанка Димитрова
Зам. Председател:
Константин Воденичаров

Административен секретар:
Галина Петрова

Членове:
проф. д. пс. Иванка Бончева, д. пс. Стефанка Томчева, Боряна Чалъкова

Устав на ДППБ