Актуален статус

ДППБ е регистрирано като организация с нестопанска дейност в полза на частни лица на 18.11.1993г. /вж. Удостоверение/

От 1994г. Дружеството е пълноправен член на новосформиралата се световна формация – WAPP, а чрез нея и на EAP /европейска/ и WCP /световна/ организации. /вж. Представителство/

ДППБ е една от най-големите извън Германия организации, разпространяващи системни психотерапевтични познания и практика /вж. Награда/. Дейността й се контролира организационно и супервизира от обучителите от Висбаденската Академия по психотерапия /WIAP/.

От средата на 2013г. ДППБ се управлява от Управителен съвет в състав:

Председател:
Снежанка Димитрова
Зам. Председател:
Константин Воденичаров

Административен секретар:
Галина Петрова

Членове:
Боряна Чалъкова, Проф. д. пс. Иванка Бончева

Устав на ДППБ