Обучения2021-10-25T18:55:56+00:00

Обучения на Дружеството по позитивна психотерапия

WAPP актуализира учебните програми на базисно и майсторско ниво както следва:

БАЗИСНА ПРОГРАМА

200 ЧАСА ТРЕНИНГ

Съобразно критериите на Европейската асоциация по психотерапия обучението в базов курс по Позитивна психотерапия става 200 ч.
Издаваното до сега национално удостоверение за завършен базов курс се заменя от междинен сертификат за консултативни умения по метода на Позитивната и транскултурална психотерапия, издаван от Световната асоциация по позитивна и транскултурална психотерапия, който е на стойност 75 евро. Таксата за издаване на този междинен сертификат ще се заплаща директно по сметката на WAPP.

Влизането в базовата програма изисква кандидат-участниците да са най-малко III-ти курс студенти или работещи в областта на помощните професии; предварително провеждане на интервю с кандидат-участника; подаване на писмена заявка към ДППБ; подписване на информирано съгласие, касаещо права и задължения на участниците (формуляр); декларация за съгласие за обработване и  предоставяне на лични данни (декларация).

  1. Позитивен подход – концепция „POSITUM“; позитивно претълкуване на симптома; функция на болестта.
  2. Транскултурален подход – функцията на приказки, притчи и езикови картини в психотерапията и психологическото консултиране.
  3. Съдържателен подход – четири форми на преработка на конфликта; диференциране на актуалните способности; три стадия на интеракция в психотерапията; конфликтна динамика.
  4. Петстепенен подход на диагностика и терапевтична интервенция.

След приключването на обучението, участниците придобиват национално удостоверение за завършен базисен курс към програмата на ДППБ, което им дава право да ползват метода в практиката си, или като обучаващи се на майторско ниво да работят психотерапевтично под супервизия на майсторите-треньори към ДППБ.

Ако желаят, участниците биха могли да получат (срещу съответна такса) сертификат за “Базов консултант по позитивна психотерапия“, издаден от WAPP според съответните критерии:
– допълнителни 80 часа (20 консултативни часа с клиенти + 5 супервизионни часа, 65 часа работа с литература и изписване на реферат, или себерефлексия от мин. 5 страници).

МАЙСТОРСКА ПРОГРАМА

Уважаеми колеги,
Уведомяваме ви, че е въведена корекция в броя на часовете в модул Групово себепознание. Часовете, необходими за успешно преминаване през модула и продължаване на участниците в останалите модули от майсторски курс вече е 210 ч. Последното касае обучаващите се, които предстои да стартират модула и не важи при вече започнали го групи. Промяната се налага поради приравняване критериите за придобиване на квалификационна степен психотерапевт към стандартите на WAPP и EAP.

Влизането в майсторската програма изисква предварително интервю с кандидат-участниците; завършено базисно ниво по програмата на ДППБ; участниците да са работещи със специалност в областта на психологията, медицината, социалните дейности, педагогиката и други приложни и социално-психологически специалности; подписване на информирано съгласие, касаещо права и задължения на участниците (формуляр); декларация за съгласие за обработване и предоставяне на лични данни (декларация).

I. Модул – Себепознание

Групово себепознание – 210 часа
Индивидуално себепознание – 30 часа
(Списък на треньорите по градове)

II. Теоретико-практичен модул

Психодинамика – 90 часа
Кризи и кризисни интервенции – 45 часа
Фамилна психотерапия – 60 часа
Детско-юношеска психотерапия – 45 часа
Групова психотерапия – 60 часа
Психопатология – 45 часа
Психосоматика – 60 часа

III. Психотерапевтична практика под супервизия

Стаж в психиатрична клиника – 100 часа
Групови супервизии – 90 часа
Самостоятелна психотерапевтична практика – 150 часа
Индивидуални супервизии + професионална себерефлексия – 60 часа
(Списък на треньорите по градове)
Групови интервизии – 60 часа
Работа с литература – 120 часа

След покриване на пълния хорариум от часове – теория и практика, участниците се явяват на колоквиум, представящи случаи от практиката си. След успешното му преминаване, обучението завършва с придобиване на сертификат за „Позитивен психотерапевт“, издаден от WAPP срещу съответна такса.

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТРЕНЬОРИ

ОБЩО 400 ч.

Задължителна практика като психотерапевти – мин. 800 индивидуални или групови терапевтични часа; участие в минимум 2 интернационални тренинг-семинара за треньори

ПРАКТИКА НА КО-ТРЕНЬОР – 200 ч.
БАЛИНТ-ГРУПИ – 50 ч.
1 час супервизия след 4 часа самостоятелно водена терапия
СУПЕРВИЗИИ – 150 ч.
Документация на работен процес с група.

ОБУЧИТЕЛНА РАМКА

Обучителните модули се провеждат в удобно за групата време, преобладаващо в почивните дни от седмицата.

Цени:

  • за учебен час (45 мин.): 5.50 лв.
  • за един уикенд – 15 учебни часа: 80 лв.
  • индивидуални часове (самопознание и супервизии): 40 лв.

ДППБ си запазва правото за актуализация на цените съобразно държавната финансова политика. (Последната актуализация е от 11.09.2017г.)

Обучителни центрове: Варна, София, Велико Търново, Пловдив, Бургас.

При група от 10-12 души обучението се провежда в съответното населено място.

Заявки: чрез попълване на заявката по-долу или посредством контакт с ДППБ (вж. Контакти) или базисните треньори.

Tреньорите притежават сертификати от WAPP.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ в базов курс на обучение по позитивна психотерапия