Обучения на Дружеството по позитивна психотерапия

WAPP актуализира учебните програми на базисно и майсторско ниво както следва:

БАЗИСНА ПРОГРАМА

210 ЧАСА ТРЕНИНГ

Съобразно критериите на Европейската асоциация по психотерапия обучението в базов курс по Позитивна психотерапия става 210 ч.

Влизането в базовата програма изисква предварително провеждане на интервю с кандидат-участника; подаване на писмена заявка към ДППБ; подписване на информирано съгласие, касаещо права и задължения на участниците (формуляр); декларация за съгласие за обработване и предоставяне на лични данни (декларация).

Продължителност 210 часа. Срещите се провеждат преимуществено през уикенда, веднъж месечно, като за 1 уикенд се преминават 15 уч. часа.

 • 180 часа теория и методология, обсъждане на литература и практически примери;
 • 30 часа групово себепознание.

Съдържание на базов курс по Позитивна психотерапия:

Позитивен подход в ППТ

Модул 1: Позитивен подход в ППТ (15 ч.)
Същност на позитивната психотерапия. За автора и метода. Позитивен подход, Транскултурален подход, Работа с притчи, приказки, езикови картини.

Съдържателен подход

Модул 2: Четири форми на конфликтна преработка (15 ч.)
Балансов модел за разпределение на психичната енергия. Разглеждане съдържанието на четирите форми на конфликтна реакция. Упражнение.

Модул 3: Четири образци измерения (15 ч.)
Работа със семейния ромб „Модел подражание”. Разглеждане съдържанието на четирите образци изменения. Формиране на концепции.

Модул 4: Актуални способности (15 ч.)
Първични способности. Вторични способности.

Модул 5: Работа с инструментариума на ППТ (15 ч.)
ДАИ. WIPРF. Лично себепознание.

Модул 6: Трите стадия на интеракция (15 ч.)
Свързване. Диференциране. Отделяне. Лично себепознание.

Модул 7: Трите интеракционни стадия в интеракцията клиент – терапевт (15 ч.)

Модул 8: Модел на конфликта (15 ч.)
Динамика на конфликта: Актуален конфликт. Основен конфликт. Вътрешен конфликт. Ключов конфликт. Недоразумения. Лично себепознание.

Модул 9: Модел на конфликта – упражнение (15 ч.)

Петстепенен подход на диагностика и терапевтична интервенция

Модул 10: Петстепенен модел в ППТ (15 ч.)
Наблюдение и дистанциране. Инвентаризация. Ситуативно окуражаване. Вербализация. Разширяване на целите.

Модул 11: Петстепенен модел в ППТ – упражнение, работа с казуси. (15 ч.)

Модул 12: Разлика между психотерапия и консултиране. Първично интервю и терапевтичен договор в психотерапията и консултирането. (15 ч.)

Модул 13: Приложение на позитивната психотерапия (15 ч.)
Процес и съдържание. Индивидуално консултиране. Фамилно консултиране.

Модул 14: Обобщение. Казуистика. Себерефлексия. Колоквиум. (15 ч.)

Критерии за постъпване в базово и майсторско ниво за специалисти с право на сертификация:

 • Степен бакалавър в една от следните специалности: психология, педагогика, социална работа, вкл. и указаните на национално ниво в Информираното съгласие;
 • Степен в областта на медицината (без стоматолози и фармацевти);
 • Степен магистър в областта на психологията;
 • Степен бакалавър или магистър в социално-хуманистична област с 400 часа обучение по психология или психиатрия в университет или акредитиран държавен институт за следдипломна подготовка (400 часа, придобити в рамките на обучението за бакалавър/магистър или в психологическо следдипломно образование, аспирантура и др.).

Професионалната подготовка на участниците (дипломи) предварително се проверяват от организацията и треньорите. Стойността на сертификата е указана в интернет страницата на WAPP.

След приключване на обучението в базов курс, участниците придобиват сертификат за „Базов консултант по позитивна психотерапия“, което им дава право да ползват метода в практиката си, или като обучаващи се на майсторско ниво да работят психотерапевтично под супервизия на майсторите-треньори към ДППБ.

На вашето Внимание!

Базово ниво (Базов курс за не специалисти) е достъпно и за различни специалисти, които не покриват посочените критерии. Участниците се обучават от сертифицирани треньори по Позитивна психотерапия (в рамките на основната група или в самостоятелна група). В края на курса, в случай на самостоятелно сформирана група, се издава „Сертификат за участие“. Този сертификат се подписва от WAPP в лицето на неговия президент и треньорът, провел курса на обучение и се заплаща същата цена като за базов консултант към WAPP.

При участие в основна група (участници, отговарящи на критериите), обучението завършва със „Сертификат за участие“, издаден от организацията – ДППБ и подписан от президента на ДППБ и от треньора. Заплаща се по цена на организацията.

И двата сертификата гарантират придобити знания и умения в ППТ и правото да се ползва Метода на ППТ в рамките на усвоената професия.

СЕРТИФИКАТЪТ НЕ ДАВА ПРАВА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ!

Звание и квалификация.

 • Участниците получават сертификат за базов консултант ако отговарят на горе указаните критерии, всички останали, които са взели участие, но не покриват въпросните критерии получават сертификат за участие (преминат базов курс по Позитивна психотерапия);
 • Тренингът запознава участниците с метода и използването му в ситуации на професионално консултиране и други междуличностни отношения;
 • Обучението в Базово ниво завършва с Устен колоквиум на база:

1. Познание и себерефлексия:
– Писмена себерефлексия относно себепознанието и препоръчителна литература (5 страници). Предава се един месец преди колоквиума на водещия базов треньор.
– Теоретичен устен колоквиум по конспект според Стандартите на WAPP.

2. Умение за работа с клиенти:
– Документиран случай (интервю) с описание или хипотеза за Актуален конфликт, Основен конфликт, Ключов конфликт, Вътрешен конфликт, ситуации в консултацията, собствени реакции и чувства, обратна връзка на клиента и др.
ИЛИ (ако не могат да бъдат реализирани реални казуси с клиенти)
– Ролева игра между участниците пред групата и изпитващите, илюстрираща консултативна сесия с клиент.

МАЙСТОРСКА ПРОГРАМА

Уважаеми колеги,
Уведомяваме ви, че е въведена корекция в броя на часовете в модул Групово себепознание. Часовете, необходими за успешно преминаване през модула и продължаване на участниците в останалите модули от майсторски курс вече е 210 ч. Последното касае обучаващите се, които предстои да стартират модула и не важи при вече започнали го групи. Промяната се налага поради приравняване критериите за придобиване на квалификационна степен психотерапевт към стандартите на WAPP и EAP.

 

Влизането в майсторската програма изисква предварително интервю с кандидат-участниците; придобит сертификат за „Базов консултант по позитивна психотерапия“; участниците да са работещи със специалност в областта на психологията, медицината, социалните дейности, педагогиката и други приложни и социално-психологически специалности; подписване на информирано съгласие, касаещо права и задължения на участниците (формуляр); декларация за съгласие за обработване и предоставяне на лични данни (декларация).

I. Модул – Себепознание

Групово себепознание – 210 часа
Индивидуално себепознание – 30 часа
(Списък на треньорите по градове)

II. Теоретико-практичен модул

Психодинамика – 90 часа
Кризи и кризисни интервенции – 45 часа
Фамилна психотерапия – 60 часа
Детско-юношеска психотерапия – 45 часа
Групова психотерапия – 60 часа
Психопатология – 45 часа
Психосоматика – 60 часа

III. Психотерапевтична практика под супервизия

Стаж в психиатрична клиника – 100 часа
Групови супервизии – 90 часа
Самостоятелна психотерапевтична практика – 150 часа
Индивидуални супервизии + професионална себерефлексия – 60 часа
(Списък на треньорите по градове)
Групови интервизии – 60 часа
Работа с литература – 120 часа

След покриване на пълния хорариум от часове – теория и практика, участниците се явяват на колоквиум, представящи случаи от практиката си. След успешното му преминаване, обучението завършва с придобиване на сертификат за „Позитивен психотерапевт“, издаден от WAPP срещу съответна такса.

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТРЕНЬОРИ

ОБЩО 400 ч.

Задължителна практика като психотерапевти – мин. 800 индивидуални или групови терапевтични часа; участие в минимум 2 интернационални тренинг-семинара за треньори

ПРАКТИКА НА КО-ТРЕНЬОР – 200 ч.
БАЛИНТ-ГРУПИ – 50 ч.
1 час супервизия след 4 часа самостоятелно водена терапия
СУПЕРВИЗИИ – 150 ч.
Документация на работен процес с група.

ОБУЧИТЕЛНА РАМКА

Обучителните модули се провеждат в удобно за групата време, преобладаващо в почивните дни от седмицата.

Цени:

 • за учебен час (45 мин.): 10 лв.
 • за един уикенд – 15 учебни часа: 150 лв.
 • индивидуална супервизия – 70 лв./час
 • индивидуално себепознание – 60 лв./час

ДППБ си запазва правото за актуализация на цените съобразно държавната финансова политика. (Последна актуализация, считано от 01.04.2024 г.)

Обучителни центрове: Варна, София, Велико Търново, Пловдив, Бургас.

При група от 10-12 души обучението се провежда в съответното населено място.

Заявки: чрез попълване на заявката по-долу или посредством контакт с ДППБ (вж. Контакти) или базисните треньори.

Tреньорите притежават сертификати от WAPP.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ в базов курс на обучение по позитивна психотерапия